Duomenų privatumo politika

UAB „Urban Inventors“ duomenų privatumo politika

 

Bendra informacija

 1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis UAB „Urban Inventors“ (toliau – Urban Inventors) internetine svetaine www.urbaninventors.lt.
 2. Urban Inventors gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
 3. SBA  Koncerno įmonė UAB "SBA Competence and Service Center" padeda mums užtikrinti sklandžią visų SBA Koncerno įmonių veiklą, teikdama informacinių technologijų, finansų, buhalterijos bei kitas administravimo paslaugas. Tam tikri Jūsų asmens duomenys, susiję su komunikacija, prekių pirkimu ir pristatymu bei kiti asmens duomenys, bus perduoti tvarkyti UAB "SBA Competence and Service Center", kuris yra šių duomenų tvarkytojas.


Užklausų siuntimas

 1. Jūsų asmens duomenys (vardas, telefono nr., el. pašto adresas, žinutė) atsakymo į Jūsų atsiųstą užklausą parengimo tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę sutikimą, kurį išreiškiate pildydami užklausos formą internetinėje svetainėje www.urbaninventors.lt.

Kandidatų asmens duomenys

 1. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.
 2. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Duomenų saugojimo terminas

 1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
 2. Jūsų duomenis atsakymo į užklausą parengimo tikslais saugome 3 metus.
 3. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

Duomenų perdavimas

 1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų apsauga

 1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
 2. Urban Inventors imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

 1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
   • prašyti, kad Urban Inventors leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
   • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
   • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
   • teisę atšaukti sutikimą;
   • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Urban Inventors el. paštu info@urbaninventors.lt arba paštu UAB „Urban Inventors“, Laisvės pr. 3, LT-04133, Vilnius, Lietuva.

Galiojimas ir pakeitimai

 

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 21 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.urbaninventors.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.